REGULAMIN SKLEPU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem mhl-meble.pl jest firma MHL Meble, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MHL Meble ul. Szczecinecka 22B, 78-320 Połczyn Zdrój wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki NIP: 852-190-46-59
REGON: 320554676
Konto bankowe: PKO BP 94 1020 2847 0000 1302 0083 0000
2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego mhl-meble.pl jest sprzedaż detaliczna mebli oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego mhl-meble.pl, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

II. DEFINICJE:

1. REGULAMIN- niniejszy regulamin wraz z załącznikami.

2. SKLEP- sklep internetowy dostępny pod adresem www.mhl-meble.pl

3. SPRZEDAWCA - MHL  Meble Krzysztof Nitras ul. Szczecinecka, 78-320 Połczyn Zdrój

NIP: 852-190-46-59, REGON 320554676, wpisana do CEIDG

4. KLIENT- osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego.

5. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą

6. UŻYTKOWNIK - każdy przedmiot korzystający ze sklepu internetowego,

7. KONTO - usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwa (login) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.

8. REJESTRACJA - proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym,

9. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,

10. PRODUKT- dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży miedzy Klientem a Sprzedawcą,

III. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

 1. W celu korzystania ze sklepu internetowego klient powinien we własnym zakresie uzyskać  dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 2. Rejestracja w sklepie internetowym mhl-meble.pl jest bezpłatna i dobrowolna.
 3. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz dostępny na stronie sklepu internetowego podając w nim prawdziwe dane:

a)      Imię i Nazwisko

b)      Adres

c)      Miejscowość

d)      Telefon

e)      Województwo

f)        Kod pocztowy

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym
 2. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła Klientowi w formie elektronicznej na e-mail podany przy Rejestracji potwierdzenie o przyjęciu zamówienia. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

IV. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep internetowy umożliwia złożenie zamówienia na różne sposoby:

a)      Za pośrednictwem Formularza Zamówień dostępnego na stronie sklepu internetowego www.mhl-meble.pl

b)      Pocztą elektroniczna pod adresem: sklep@mhl-meble.pl

c)      Telefonicznie, pod numerami telefonów 790 252 494 lub 947 128 456

 1. Klient może składać zamówienia w sklepie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące formy płatności:

a)      Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

b)      Płatność gotówkową przy odbiorze osobistym

c)      Płatność poprzez system sprzedaży ratalnej

d)      Płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy:

PKO BP 94 1020 2847 0000 1302 0083 0000

V. TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY PRODUKTY.

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówień.
 2. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy produktu wskazane są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „ Koszty dostawy” oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Zamówione towary wysyłane są w ciągu 21 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego a w przypadku płatności przelewem- od momentu zaksięgowania należności na koncie Sprzedającego.
 4. W przypadku towarów, produkowanych na indywidualne zamówienie, termin realizacji może ulec wydłużeniu i jest uzgadniany bezpośrednio z kupującym.
 5. Dostawy realizowane sa przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 6.00 do 23.00.
 6. Kierowca nie ma obowiązku wnoszenia produktu.

VI. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć do klienta produkt bez wad.
 2. Klient ma prawo złożyć reklamacje w każdy prawnie dopuszczalny sposób:

a)      Za pośrednictwem zgłoszenia telefonicznego pod numerami telefonu wskazanymi w pkt 4.,

b)      Pisemnie (list, poczta elektroniczna)

 1. W miarę możliwości Klient proszony jest o przesłanie:

a)       Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji (rodzaj wystąpienia wady),

b)      Danych kontaktowych składającego reklamację,

c)      zdjęć niezgodnego z umową towaru.

 1. Reklamacje zgłoszone w formie pisemnej należy przesłać na adres: MHL Meble Szczecinecka 22B, 78-320 Połczyn Zdrój
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.
 3. Jeżeli towar ma wadę, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta usunie wadę.

VII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1, Zgodnie ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej  na odległość,w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

a)      pisemnie na adres: Szczecinecka 22B, 78-320 Połczyn Zdrój

b)      w formie elektronicznej na adres: sklep@mhl-meble.pl

Wzór oświadczenia doręczany jest również Klientowi wraz z Zamówieniem.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

b) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

c) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

d) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

4. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu
dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Miejscem właściwym do zwrotu produktu jest magazyn Sprzedającego zlokalizowany w   63-640 Tabor Wielki 6A

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
a) Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.
b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
c) W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie
ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów internetowych (ODR)

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
  2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

DANE KLIENTA                                                                                                            MHL Meble

Szczecinecka 22B

78-320 Połczyn Zdrój

 

 

Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od Umowy Sprzedaży następujących towarów/świadczenia następującej usługi (*)…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)………………………………………………………………………………………………

Imię i Nazwisko Konsumenta …..…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres Konsumenta …..…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

………………………………………….

Data i podpis Konsumenta

 

(*) niepotrzebne skreślić

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możemy dzięki nim indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.